Regulamin klubu

Regulamin klubu

REGULAMIN TRENINGÓW SPORTÓW WALKI W KS STEIN ACADEMY
GRUPOWYCH / INDYWIDUALNYCH / PERSONALNYCH

1.KS STEIN ACADEMY jest legalną działalnością działającą pod firmą:
KS – Krystian Stein
ul. Mickiewicza 21/4
47-480 Rydułtowy
NIP: 6391939545
REGON: 242980519
2.TreningI sportów walk prowadzone są przez Krystiana Stein z KS STEIN ACADEMY zwanym dalej Trenerem / Instruktorem / właścicielem
3.Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenia o:
a. braku przeciwwskazań medycznych Uczestnika do udziału w treningach i o podjęciu treningu na własną odpowiedzialność
b. posiadaniu ważnego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
c. zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowaniu go
d. zgodzie na udział małoletniego w treningach (gdy Uczestnikiem jest małoletni),
4.Małoletnim jest osoba, która nie ukończyła lat 18
5.Każdy trening indywidualny trwa 55 minut. Każdy trening grupowy trwa od 60 do 90 min.
6.Opłatę za trening Uczestnik jest zobowiązany uiścić z góry w dniu rezerwacji terminu ( zajęcia indywidualne ) lub w dniu zakupu karnetu grupowego, ale nie później niż w chwili rozpoczęcia treningu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłaty można dokonać w formie wpłat gotówkowych, płatnością kartą w siedzibie firmy lub przelewem na rachunek bankowy 64 1050 1328 1000 0090 9654 2569 . Opłata na rachunek bankowy winna być dokonana w takim czasie, by Trener miał możliwość sprawdzenia dokonania wpłaty albo Uczestnik winien dysponować w chwili treningu potwierdzeniem dokonania wpłaty, celem okazania na prośbę Trenera
7.Uczestnik, który nie wstawił się w umówionym terminie traci prawo do odbycia niewykorzystanych treningów. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas zwrot opłaty za niewykorzystane w terminie treningi.
8.Trening, na który nie stawi się Uczestnik lub który zostanie odwołany przez Uczestnika uważa się za przeprowadzony i nie może zostać przesunięty na inny termin. Wówczas nie następuje również zwrot uiszczonego wynagrodzenia za niewykorzystany trening, chyba że Trener zadecyduje inaczej.
9.Zmiana terminu umówionego treningu indywidualnego jest możliwa jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z trenerem ale nie później niż 48 godzin przed umówionym terminem. Trening, na który nie stawi się Uczestnik lub który zostanie odwołany przez Uczestnika w terminie krótszym niż 48 godzin przed umówionym terminem uważa się za przeprowadzony i nie może zostać przesunięty na inny termin. Wówczas nie następuje również zwrot uiszczonego wynagrodzenia za niewykorzystany trening, chyba że Trener zadecyduje inaczej.
10.Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych
11.Jeżeli Trener odwołuje trening, wówczas zobowiązuje się do przeprowadzenia treningu w innym terminie, dogodnym dla obu stron
12.Nie dopuszcza się możliwości cesji treningów na osoby trzecie.
13.Uczestnik i Trener zobowiązują się do punktualnego stawienia się na umówiony termin treningu.
14.W przypadku spóźnienia Uczestnika czas treningu będzie krótszy o czas spóźnienia
15.W przypadku spóźnienia Uczestnika może on wejść na miejsce ćwiczeń dopiero po uzyskaniu zgody Trenera.
16.W przypadku spóźnienia Trenera, Trener ma obowiązek wykonać trening w pełnym wymiarze czasu określonym w zawartej umowie
17.Małoletni mogą uczestniczyć w treningach wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych. Bez nadzoru opiekunów prawnych małoletni mogą uczestniczyć w treningach po złożeniu pisemnego oświadczenia przez opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach bez ich nadzoru.
18.KS STEIN ACADEMY Właściciel, Trenerzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za małoletnich po opuszczeniu przez nich miejsca ćwiczeń bez względu na to, czy znajdują się wówczas pod nadzorem opiekunów prawnych
19.Za miejsce ćwiczeń uważa się wyłącznie matę, na której odbywają się zajęcia w KS STEIN ACADEMY na ul. Mickiewicza 21/4 w Rydułtowach 44-480
20.KS STEIN ACADEMY Właściciel, Trenerzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ponoszą odpowiedzialność za małoletnich znajdujących się w miejscu ćwiczeń wyłącznie pod warunkiem, że osoby te stosują się do regulaminu oraz zasad i wytycznych przekazywanych podczas zajęć przez Trenerów lub przez inne osoby prowadzące zajęcia
21.Trenerzy, inne osoby prowadzące zajęcia oraz Właściciel mają prawo do usunięcia małoletniego z zajęć ( z miejsca ćwiczeń) w przypadku jego niestosownego zachowania, niestosowania się do poleceń lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. W takim przypadku za bezpieczeństwo dziecka odpowiada wyłącznie opiekun prawny niezależnie od tego czy podczas odbywania zajęć przez małoletniego sprawował nad nim nadzór.
22.Opiekun prawny obowiązany jest do odebrania małoletniego bezpośrednio po zakończeniu zajęć, w których małoletni uczestniczy. W przypadku nieodebrania małoletniego KS STEIN ACADEMY, Właściciel, Trenerzy, inne osoby prowadzące zajęcia jak również inni pracownicy nie są obowiązani do sprawowania opieki nad małoletnim i nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo oraz za ewentualne szkody na osobie jak również na mieniu, które powstaną w tym czasie. Jeżeli opiekun prawny pozwala małoletniemu na samodzielny powrót z treningu lub wyznacza osoby trzecie do opieki nad małoletnim w tym czasie, czyni to wówczas na swoją własną i wyłączną odpowiedzialność. KS STEIN ACADEMY, Właściciel, Trener lub inne osoby prowadzące zajęcia nie mają wiedzy ani uprawnień do kontroli, czy osoba odbierająca małoletniego z treningu jest do tego uprawniona lub upoważniona
23.Uczestnik winien stawić sięę na trening w stroju sportowym bez obuwia. Uczestników treningów BJJ obowiązuje Kimono/Gi. Uczestników treningów sztuk walki i samoobrony obowiązuje strój sportowy, tj. bawełniana koszulka oraz spodnie sportowe (dres). Nie jest dopuszczalne ćwiczenie bez koszulki. Uczestnik
winien dbać o higienę osobistą i mieć zawsze czysty strój do ćwiczeń.
24.Uczestnik powinien posiadać w trakcie zajęć klapki celem przejścia do szatni, toalety itd
25.Uczestnik jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę celem uzupełniania płynów podczas treningu.
26.Uczestnik powinien mieć obcięte paznokcie u stóp i rąk.
27.Uczestnik do treningu przystępuje bez biżuterii, zegarków, spinek do włosów. Włosy muszą być związane, wyłącznie gumką do włosów.
28.Uczestnik jest zobowiązany zgłosić Trenerowi każdorazowe opuszczenie miejsca ćwiczeń
29.Na miejsce ćwiczeń uczestnik może powrócić po uzyskaniu zgody Trenera.
30.Uczestnik zobowiązany jest do dbania o zachowanie czystości i higieny miejsca ćwiczeń
31.Uczestnik ma obowiązek zgłosić Trenerowi każde problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie ujawnionych podczas treningu. Uczestnik ma obowiązek bieżącego informowania Trenera o dolegliwościach zdrowotnych, rozpoczętym lub trwającym leczeniu, rehabilitacji, w tym dostarczania dokumentacji lekarskiej w razie jakiejkolwiek zmiany stanu zdrowia. Zobowiązany jest również do powiadomienia Trenera o stosowanej diecie, zażywanych suplementach, a także o uczęszczaniu na inne zajęcia sportowe, które mogą mieć wpływ na jego kondycję psychofizyczną prowadzącą do przemęczenia lub przetrenowania
32.Uczestnik zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie Trenerowi wszystkie urazy wynikłe podczas treningu. W przypadku zaniechania natychmiastowego zgłoszenia urazu wyłączona jest wszelka odpowiedzialność KS STEIN ACADEMY, Właściciela, Trenerów jak również innych osób prowadzących zajęcia
33.Uczestnik w trakcie trwania treningu zobowiązuje się współpracy z Trenerem, a także do przestrzegania wszelkich zaleceń oraz wykonywania poleceń Trenera. Trener nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wykonania jego zaleceń oraz poleceń przez Uczestnika, a nadto za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z urządzeń treningowych.
34.Uczestnik nie może używać sprzętu, wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń bez obecności Trenera lub innej osoby prowadzącej zajęcia
35.Przed rozpoczęciem treningu przy użyciu akcesoriów treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, Uczestnik winien sprawdzić stan techniczny sprzętu, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Trenerowi, innej osobie prowadzącej zajęcia lub Właścicielowi, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody przechodzi na Uczestnika
36.Zabrania się wykonywania ćwiczeń przy użyciu akcesoriów/sprzętów uszkodzonych lub niesprawnych
37.Sprzętu do ćwiczeń/akcesoriów nie wolno wynosić poza miejsce ćwiczeń
38.W przypadku nieznajomości zasad korzystania ze sprzętu/akcesoriów należy zwrócić się do Trener
39.Po zakończonym treningu Uczestnik jest zobowiązany odłożyć wykorzystywane podczas treningu sprzęt/akcesoria/przedmioty na ich pierwotne miejsce
40.Podczas treningu od Uczestnika wymaga się skupienia, nie prowadzenia zbędnych rozmów. Podczas treningów nie można używać wulgarnych słów, chyba że wymagają tego konkretne zajęcia np.: samoobrony z użyciem wulgaryzmów. Wulgaryzmów można używać tylko na wyraźne polecenie Trenera
41.Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w
ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Zobowiązany jest znać i stosować reguły, zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej ”sparingiem”
42.W przypadku podjęcia decyzji przez Uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w sytuacji naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nieformalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec KS STEIN ACADEMY, Właściciela, Trenera lub innych osób prowadzących zajęcia, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem
43.KS STEIN ACADEMY, Właściciel, Trener jak również inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie Uczestnika, w szczególności za urazy oraz powikłania zdrowotne, jeżeli nie wynikają one z ich winy. .
44.W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Uczestnika podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
45.Podczas uczestnictwa w zajęciach zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środkow odurzających. Zabronione jest przebywanie w stanie nietrzeźwości w KS STEIN ACADEMY pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z wyzej wymienionych powodow nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
46.Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z rzeczy stanowiących wyposażenie KS STEIN ACADEMY w sposób do tego przeznaczony, zgodnie z zaleceniami Trenera. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczone lub uszkodzone mienie w KS STEIN ACADEMY
47.. Umiejętności nabytych na treningach nie wolno wykorzystywać poza miejscem ćwiczeń w złych celach. Wykorzystanie nabytych umiejętności w sposób sprzeczny z celami sztuk walki może być powodem wykluczenia z listy uczestników treningów KS STEIN ACADEMY
48.Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody Trenera jest zabronione.
49.KS STEIN ACADEMY, Właściciel, Trener jak również inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie Uczestnika zajęć.
50.Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
51.Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem, a Uczestnikiem.
52.KS STEIN ACADEMY zastrzega sobie prawo do wykorzystania utrwalonego podczas treningu wizerunku Uczestnika w celach informacyjnych, reklamowych na tablicach informacyjnych KS STEIN ACADEMY lub w serwisach internetowych prowadzonych dla KS STEIN ACADEMY. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika wymagane jest złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.